صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستی ازاس از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس معادل 0.1 درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 25 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 5 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر

- کارمزد ثابت حداکثر 1،5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها .

2- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

1-2. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازه از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی­گردد

2-2. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می­گردد.

3-2. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

 

4-2. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی­گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل و در عدد 90 درصد می­گردد.

4 کارمزد متولی سالانه 0.5 از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق ،حداقل کارمزد 1،600 میلیون ریال و حداکثر کارمزد 1،800 میلیون ریال خواهد بود.
5 حق الزحمه حسابرس سالانه  تا سقف 2،000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنهابه شرح زیر می باشد:

سالانه تا سقف 2،500 میلیون ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه

62،500 ریال بابت هر مشتری فعال در سال

10،000 ریال بابت هر صدور وابطال

ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح زیر می باشد

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال                     ضریب

از صفر تا 30،000                                      0.00025

از 30،000 تا 50،000                                  0.00015

بالای 50،000                                         0.000005

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال

الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری 

ب) بخش متغیر:

علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:

ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 20 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد. (روش اولین صادره از اولین وارده)

مدیر