صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۰۱,۷۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۷۹۸,۲۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۸۵,۴۱۴,۷۱۶,۲۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷۹,۲۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۷۲,۳۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۷۲,۳۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۹۷۹,۲۱۳ ۹۷۲,۳۱۹ ۹۷۲,۳۱۹ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۵۳۵ ۰ ۵,۲۹۴,۸۱۴ ۴,۲۰۱,۷۲۱ ۴,۰۸۵,۴۱۴,۷۱۶,۲۶۲
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۹۷۹,۲۷۳ ۹۷۲,۳۸۰ ۹۷۲,۳۸۰ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۵۳۵ ۱۰۰ ۵,۲۹۴,۸۱۴ ۴,۲۰۱,۷۲۱ ۴,۰۸۵,۶۶۸,۶۹۴,۵۴۹
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۹۷۹,۳۳۳ ۹۷۲,۴۴۰ ۹۷۲,۴۴۰ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۵۳۵ ۰ ۵,۲۹۴,۷۱۴ ۴,۲۰۱,۸۲۱ ۴,۰۸۶,۰۱۹,۹۴۶,۸۸۰
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۹۸۰,۶۴۸ ۹۷۳,۷۵۴ ۹۷۳,۷۵۴ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۵۳۵ ۳۹۹ ۵,۲۹۴,۷۱۴ ۴,۲۰۱,۸۲۱ ۴,۰۹۱,۵۳۹,۳۶۳,۷۳۸
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۹۷۹,۶۹۲ ۹۷۲,۸۰۱ ۹۷۲,۸۰۱ ۰ ۱۰۲ ۹,۴۹۶,۵۳۵ ۴۰۰ ۵,۲۹۴,۳۱۵ ۴,۲۰۲,۲۲۰ ۴,۰۸۷,۹۲۳,۰۹۲,۰۷۶
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۹۷۳,۰۶۳ ۹۶۶,۲۲۰ ۹۶۶,۲۲۰ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۴۳۳ ۵۸۵ ۵,۲۹۳,۹۱۵ ۴,۲۰۲,۵۱۸ ۴,۰۶۰,۵۵۵,۹۱۵,۰۸۶
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۹۶۷,۴۹۷ ۹۶۰,۶۹۳ ۹۶۰,۶۹۳ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۴۳۳ ۰ ۵,۲۹۳,۳۳۰ ۴,۲۰۳,۱۰۳ ۴,۰۳۷,۸۹۰,۵۴۴,۷۵۴
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۹۷۹,۷۲۶ ۹۷۲,۸۳۹ ۹۷۲,۸۳۹ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۴۳۳ ۰ ۵,۲۹۳,۳۳۰ ۴,۲۰۳,۱۰۳ ۴,۰۸۸,۹۴۲,۵۵۲,۹۶۹
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۹۷۹,۷۸۶ ۹۷۲,۸۹۹ ۹۷۲,۸۹۹ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۴۳۳ ۵۰۰ ۵,۲۹۳,۳۳۰ ۴,۲۰۳,۱۰۳ ۴,۰۸۹,۱۹۵,۹۷۱,۹۵۳
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۹۷۹,۸۴۵ ۹۷۲,۹۶۰ ۹۷۲,۹۶۰ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۴۳۳ ۱۰,۶۰۵ ۵,۲۹۲,۸۳۰ ۴,۲۰۳,۶۰۳ ۴,۰۸۹,۹۳۵,۸۹۰,۲۶۰
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۹۸۷,۵۶۵ ۹۸۰,۶۴۷ ۹۸۰,۶۴۷ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۴۳۳ ۵۳۵ ۵,۲۸۲,۲۲۵ ۴,۲۱۴,۲۰۸ ۴,۱۳۲,۶۵۱,۴۱۸,۳۸۰
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۹۸۹,۹۳۷ ۹۸۲,۹۸۱ ۹۸۲,۹۸۱ ۰ ۰ ۹,۴۹۶,۴۳۳ ۰ ۵,۲۸۱,۶۹۰ ۴,۲۱۴,۷۴۳ ۴,۱۴۳,۰۱۲,۴۰۹,۸۳۹
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۹۹۶,۸۹۰ ۹۸۹,۸۶۳ ۹۸۹,۸۶۳ ۰ ۶۰۱ ۹,۴۹۶,۴۳۳ ۱۶۱ ۵,۲۸۱,۶۹۰ ۴,۲۱۴,۷۴۳ ۴,۱۷۲,۰۱۹,۳۸۵,۲۰۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۹۹۶,۹۵۰ ۹۸۹,۹۲۳ ۹۸۹,۹۲۳ ۰ ۰ ۹,۴۹۵,۸۳۲ ۰ ۵,۲۸۱,۵۲۹ ۴,۲۱۴,۳۰۳ ۴,۱۷۱,۸۳۳,۸۷۸,۲۹۹
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۹۹۴,۹۷۹ ۹۸۷,۹۶۳ ۹۸۷,۹۶۳ ۰ ۰ ۹,۴۹۵,۸۳۲ ۰ ۵,۲۸۱,۵۲۹ ۴,۲۱۴,۳۰۳ ۴,۱۶۳,۵۷۴,۴۹۷,۹۹۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۹۹۵,۰۴۰ ۹۸۸,۰۲۳ ۹۸۸,۰۲۳ ۰ ۰ ۹,۴۹۵,۸۳۲ ۱,۲۰۰ ۵,۲۸۱,۵۲۹ ۴,۲۱۴,۳۰۳ ۴,۱۶۳,۸۲۸,۴۷۵,۶۵۶
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۹۹۵,۰۹۸ ۹۸۸,۰۸۳ ۹۸۸,۰۸۳ ۰ ۲۴۹ ۹,۴۹۵,۸۳۲ ۱۱۹ ۵,۲۸۰,۳۲۹ ۴,۲۱۵,۵۰۳ ۴,۱۶۵,۲۶۸,۱۸۳,۵۵۹
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۹۹۱,۸۷۳ ۹۸۴,۸۹۰ ۹۸۴,۸۹۰ ۰ ۰ ۹,۴۹۵,۵۸۳ ۶,۲۶۳ ۵,۲۸۰,۲۱۰ ۴,۲۱۵,۳۷۳ ۴,۱۵۱,۶۷۹,۹۱۲,۸۰۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۹۹۰,۲۳۷ ۹۸۳,۲۷۷ ۹۸۳,۲۷۷ ۰ ۰ ۹,۴۹۵,۵۸۳ ۱,۱۹۸ ۵,۲۷۳,۹۴۷ ۴,۲۲۱,۶۳۶ ۴,۱۵۱,۰۳۹,۶۴۴,۴۲۲
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۹۹۲,۳۵۷ ۹۸۵,۳۸۹ ۹۸۵,۳۸۹ ۰ ۰ ۹,۴۹۵,۵۸۳ ۳,۰۱۳ ۵,۲۷۲,۷۴۹ ۴,۲۲۲,۸۳۴ ۴,۱۶۱,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۵
  مشاهده همه