صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۹۰,۸۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۵۰۹,۱۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۶۸۵,۶۲۷,۷۶۴,۴۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۴,۰۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶۹,۶۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۶۹,۶۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۶۷۴,۰۳۰ ۶۶۹,۶۱۶ ۶۶۹,۶۱۶ ۰ ۲۹ ۸,۸۰۳,۳۹۸ ۰ ۳۱۲,۵۱۸ ۸,۴۹۰,۸۸۰ ۵,۶۸۵,۶۲۷,۷۶۴,۴۵۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۶۹۳,۷۸۸ ۶۸۹,۲۳۸ ۶۸۹,۲۳۸ ۰ ۰ ۸,۸۰۳,۳۶۹ ۰ ۳۱۲,۵۱۸ ۸,۴۹۰,۸۵۱ ۵,۸۵۲,۲۱۸,۳۰۳,۶۴۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۶۹۳,۸۱۴ ۶۸۹,۲۶۴ ۶۸۹,۲۶۴ ۰ ۹۰۷ ۸,۸۰۳,۳۶۹ ۶,۹۶۲ ۳۱۲,۵۱۸ ۸,۴۹۰,۸۵۱ ۵,۸۵۲,۴۳۹,۲۳۲,۰۸۱
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۶۹۳,۸۳۵ ۶۸۹,۲۸۸ ۶۸۹,۲۸۸ ۰ ۶۵ ۸,۸۰۲,۴۶۲ ۱۳,۰۷۵ ۳۰۵,۵۵۶ ۸,۴۹۶,۹۰۶ ۵,۸۵۶,۸۱۵,۳۶۲,۹۵۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۶۹۸,۴۰۹ ۶۹۳,۸۶۴ ۶۹۳,۸۶۴ ۰ ۰ ۸,۸۰۲,۳۹۷ ۰ ۲۹۲,۴۸۱ ۸,۵۰۹,۹۱۶ ۵,۹۰۴,۷۲۶,۶۶۸,۶۷۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۶۸۶,۴۳۶ ۶۸۱,۹۷۴ ۶۸۱,۹۷۴ ۰ ۱,۷۴۲ ۸,۸۰۲,۳۹۷ ۹۰۰ ۲۹۲,۴۸۱ ۸,۵۰۹,۹۱۶ ۵,۸۰۳,۵۴۳,۸۴۶,۴۷۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۶۹۲,۵۳۹ ۶۸۸,۰۴۶ ۶۸۸,۰۴۶ ۰ ۲,۴۷۴ ۸,۸۰۰,۶۵۵ ۳۰۰ ۲۹۱,۵۸۱ ۸,۵۰۹,۰۷۴ ۵,۸۵۴,۶۳۴,۹۴۴,۸۲۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۷۱۲,۹۴۶ ۷۰۸,۳۲۹ ۷۰۸,۳۲۹ ۰ ۰ ۸,۷۹۸,۱۸۱ ۰ ۲۹۱,۲۸۱ ۸,۵۰۶,۹۰۰ ۶,۰۲۵,۶۷۹,۸۷۱,۰۵۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۷۱۲,۴۹۱ ۷۰۷,۸۹۴ ۷۰۷,۸۹۴ ۰ ۸,۴۲۱,۸۳۱ ۸,۷۹۸,۱۸۱ ۰ ۲۹۱,۲۸۱ ۸,۵۰۶,۹۰۰ ۶,۰۲۱,۹۸۴,۵۰۷,۷۱۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۷۱,۲۵۱,۶۵۸ ۷۰,۷۹۲,۰۰۷ ۷۰,۷۹۲,۰۰۷ ۰ ۹ ۳۷۶,۳۵۰ ۲۹ ۲۹۱,۲۸۱ ۸۵,۰۶۹ ۶,۰۲۲,۲۰۵,۲۳۳,۳۷۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۷۱,۲۵۴,۰۹۸ ۷۰,۷۹۴,۵۵۴ ۷۰,۷۹۴,۵۵۴ ۰ ۱۴ ۳۷۶,۳۴۱ ۵۵ ۲۹۱,۲۵۲ ۸۵,۰۸۹ ۶,۰۲۳,۸۳۷,۸۴۲,۲۶۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۷۱,۰۲۶,۶۸۸ ۷۰,۵۷۰,۸۸۱ ۷۰,۵۷۰,۸۸۱ ۰ ۴۲ ۳۷۶,۳۲۷ ۲۸ ۲۹۱,۱۹۷ ۸۵,۱۳۰ ۶,۰۰۷,۶۹۹,۰۵۸,۵۳۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۷۱,۸۶۶,۴۷۱ ۷۱,۳۹۵,۷۹۰ ۷۱,۳۹۵,۷۹۰ ۰ ۸۴ ۳۷۶,۲۸۵ ۳۵ ۲۹۱,۱۶۹ ۸۵,۱۱۶ ۶,۰۷۶,۹۲۴,۰۴۹,۹۳۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۷۱,۵۵۳,۹۷۱ ۷۱,۰۸۴,۸۶۷ ۷۱,۰۸۴,۸۶۷ ۰ ۳۴ ۳۷۶,۲۰۱ ۶ ۲۹۱,۱۳۴ ۸۵,۰۶۷ ۶,۰۴۶,۹۷۶,۴۰۷,۷۱۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۷۱,۴۰۵,۲۵۲ ۷۰,۹۳۶,۷۲۲ ۷۰,۹۳۶,۷۲۲ ۰ ۰ ۳۷۶,۱۶۷ ۰ ۲۹۱,۱۲۸ ۸۵,۰۳۹ ۶,۰۳۲,۳۸۷,۸۷۸,۳۹۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۷۰,۳۰۵,۱۵۸ ۶۹,۸۴۵,۰۰۸ ۶۹,۸۴۵,۰۰۸ ۰ ۰ ۳۷۶,۱۶۷ ۰ ۲۹۱,۱۲۸ ۸۵,۰۳۹ ۵,۹۳۹,۵۴۹,۵۹۴,۸۵۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۷۰,۳۰۷,۵۸۵ ۶۹,۸۴۷,۴۳۵ ۶۹,۸۴۷,۴۳۵ ۰ ۳۴ ۳۷۶,۱۶۷ ۸۷۲ ۲۹۱,۱۲۸ ۸۵,۰۳۹ ۵,۹۳۹,۷۵۶,۰۲۹,۸۱۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۷۰,۳۰۴,۹۴۸ ۶۹,۸۴۹,۲۸۸ ۶۹,۸۴۹,۲۸۸ ۰ ۹۲ ۳۷۶,۱۳۳ ۳۸۳ ۲۹۰,۲۵۶ ۸۵,۸۷۷ ۵,۹۹۸,۴۴۷,۲۹۰,۹۱۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۶۹,۲۳۱,۸۴۹ ۶۸,۷۸۳,۵۰۷ ۶۸,۷۸۳,۵۰۷ ۰ ۹۹۵ ۳۷۶,۰۴۱ ۹۰ ۲۸۹,۸۷۳ ۸۶,۱۶۸ ۵,۹۲۶,۹۳۷,۱۹۶,۶۷۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۷۰,۸۸۹,۲۷۶ ۷۰,۴۲۶,۷۵۵ ۷۰,۴۲۶,۷۵۵ ۰ ۲۶۱ ۳۷۵,۰۴۶ ۱۹ ۲۸۹,۷۸۳ ۸۵,۲۶۳ ۶,۰۰۴,۷۹۶,۳۸۵,۵۱۷
  مشاهده همه