صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۱۰,۲۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۳۸۹,۷۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۴۹,۰۱۲,۳۶۵,۶۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۳,۶۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۸۶,۷۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۸۶,۷۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۹۹۳,۶۶۹ ۹۸۶,۷۱۲ ۹۸۶,۷۱۲ ۰ ۳۲ ۹,۴۸۵,۷۶۶ ۴,۴۲۰ ۴,۸۷۵,۴۹۳ ۴,۶۱۰,۲۷۳ ۴,۵۴۹,۰۱۲,۳۶۵,۶۸۸
  ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۹۹۴,۲۰۲ ۹۸۷,۳۰۸ ۹۸۷,۳۰۸ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۷۳۴ ۰ ۴,۸۷۱,۰۷۳ ۴,۶۱۴,۶۶۱ ۴,۵۵۶,۰۹۰,۱۹۹,۷۷۳
  ۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱,۰۰۱,۸۹۵ ۹۹۴,۹۴۸ ۹۹۴,۹۴۸ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۷۳۴ ۹۰ ۴,۸۷۱,۰۷۳ ۴,۶۱۴,۶۶۱ ۴,۵۹۱,۳۴۶,۶۲۰,۲۱۱
  ۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱,۰۰۱,۹۲۷ ۹۹۴,۹۸۰ ۹۹۴,۹۸۰ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۷۳۴ ۰ ۴,۸۷۰,۹۸۳ ۴,۶۱۴,۷۵۱ ۴,۵۹۱,۵۸۷,۱۹۷,۷۴۴
  ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۰۰۴,۱۴۵ ۹۹۷,۱۸۰ ۹۹۷,۱۸۰ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۷۳۴ ۰ ۴,۸۷۰,۹۸۳ ۴,۶۱۴,۷۵۱ ۴,۶۰۱,۷۳۵,۹۱۷,۴۳۳
  ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱,۰۰۴,۱۸۸ ۹۹۷,۲۲۲ ۹۹۷,۲۲۲ ۰ ۳۹ ۹,۴۸۵,۷۳۴ ۱۶,۸۵۶ ۴,۸۷۰,۹۸۳ ۴,۶۱۴,۷۵۱ ۴,۶۰۱,۹۳۲,۰۷۶,۶۸۸
  ۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱,۰۰۴,۱۵۸ ۹۹۷,۲۱۸ ۹۹۷,۲۱۸ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۶۹۵ ۲۳۹ ۴,۸۵۴,۱۲۷ ۴,۶۳۱,۵۶۸ ۴,۶۱۸,۶۸۱,۴۵۷,۸۵۱
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱,۰۰۹,۱۵۴ ۱,۰۰۲,۲۹۰ ۱,۰۰۲,۲۹۰ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۶۹۵ ۴,۳۷۱ ۴,۸۵۳,۸۸۸ ۴,۶۳۱,۸۰۷ ۴,۶۴۲,۴۱۴,۴۹۷,۲۷۹
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱,۰۱۳,۰۰۲ ۱,۰۰۵,۸۹۵ ۱,۰۰۵,۸۹۵ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۶۹۵ ۲۲۰ ۴,۸۴۹,۵۱۷ ۴,۶۳۶,۱۷۸ ۴,۶۶۳,۵۰۹,۶۰۶,۹۹۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱,۰۱۴,۴۷۱ ۱,۰۰۷,۳۵۴ ۱,۰۰۷,۳۵۴ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۶۹۵ ۰ ۴,۸۴۹,۲۹۷ ۴,۶۳۶,۳۹۸ ۴,۶۷۰,۴۹۵,۷۴۹,۴۵۰
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۱,۰۰۵,۴۴۲ ۹۹۸,۳۹۰ ۹۹۸,۳۹۰ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۶۹۵ ۰ ۴,۸۴۹,۲۹۷ ۴,۶۳۶,۳۹۸ ۴,۶۲۸,۹۳۲,۴۱۰,۷۰۶
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۱,۰۰۵,۴۸۸ ۹۹۸,۴۳۵ ۹۹۸,۴۳۵ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۶۹۵ ۰ ۴,۸۴۹,۲۹۷ ۴,۶۳۶,۳۹۸ ۴,۶۲۹,۱۴۲,۸۰۸,۸۷۱
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۱,۰۰۵,۵۳۳ ۹۹۸,۴۸۱ ۹۹۸,۴۸۱ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۶۹۵ ۳۶۵ ۴,۸۴۹,۲۹۷ ۴,۶۳۶,۳۹۸ ۴,۶۲۹,۳۵۳,۳۰۱,۱۰۴
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱,۰۰۵,۵۷۸ ۹۹۸,۵۲۶ ۹۹۸,۵۲۶ ۰ ۰ ۹,۴۸۵,۶۹۵ ۱۱۰ ۴,۸۴۸,۹۳۲ ۴,۶۳۶,۷۶۳ ۴,۶۲۹,۹۲۸,۳۶۰,۹۴۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱,۰۰۸,۱۵۷ ۱,۰۰۱,۰۹۱ ۱,۰۰۱,۰۹۱ ۰ ۷۹۶ ۹,۴۸۵,۶۹۵ ۵۰۰ ۴,۸۴۸,۸۲۲ ۴,۶۳۶,۸۷۳ ۴,۶۴۱,۹۳۲,۱۴۰,۱۷۸
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱,۰۰۴,۰۷۱ ۹۹۷,۰۳۰ ۹۹۷,۰۳۰ ۰ ۱۰ ۹,۴۸۴,۸۹۹ ۲,۲۴۰ ۴,۸۴۸,۳۲۲ ۴,۶۳۶,۵۷۷ ۴,۶۲۲,۸۰۷,۵۲۷,۷۸۸
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۱,۰۰۳,۶۰۶ ۹۹۶,۵۸۵ ۹۹۶,۵۸۵ ۰ ۴۹۶ ۹,۴۸۴,۸۸۹ ۰ ۴,۸۴۶,۰۸۲ ۴,۶۳۸,۸۰۷ ۴,۶۲۲,۹۶۶,۷۵۰,۲۳۱
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱,۰۰۷,۴۸۹ ۱,۰۰۰,۴۴۷ ۱,۰۰۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۹,۴۸۴,۳۹۳ ۰ ۴,۸۴۶,۰۸۲ ۴,۶۳۸,۳۱۱ ۴,۶۴۰,۳۸۲,۸۰۵,۰۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۱,۰۲۲,۱۳۴ ۱,۰۱۴,۹۹۱ ۱,۰۱۴,۹۹۱ ۰ ۰ ۹,۴۸۴,۳۹۳ ۰ ۴,۸۴۶,۰۸۲ ۴,۶۳۸,۳۱۱ ۴,۷۰۷,۸۴۴,۴۵۰,۴۹۱
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۱,۰۲۲,۱۷۵ ۱,۰۱۵,۰۳۲ ۱,۰۱۵,۰۳۲ ۰ ۰ ۹,۴۸۴,۳۹۳ ۰ ۴,۸۴۶,۰۸۲ ۴,۶۳۸,۳۱۱ ۴,۷۰۸,۰۳۵,۹۶۱,۱۹۵
  مشاهده همه