صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۷۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۲۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۱۲,۶۹۱,۰۰۲,۵۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۶,۵۹۰,۶۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۶,۱۷۰,۹۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۶,۱۷۰,۹۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۵۶,۵۹۰,۶۹۲ ۵۶,۱۷۰,۹۳۱ ۰ ۰ ۲۷۹,۴۰۸ ۰ ۱۱۳,۶۱۶ ۱۶۵,۷۹۲ ۹,۳۱۲,۶۹۱,۰۰۲,۵۲۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۵۶,۵۹۲,۸۷۲ ۵۶,۱۷۳,۱۱۱ ۰ ۰ ۲۷۹,۴۰۸ ۰ ۱۱۳,۶۱۶ ۱۶۵,۷۹۲ ۹,۳۱۳,۰۵۲,۳۶۷,۳۵۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۵۶,۵۹۵,۰۵۲ ۵۶,۱۷۵,۲۹۱ ۰ ۱,۱۲۸ ۲۷۹,۴۰۸ ۲۰۳ ۱۱۳,۶۱۶ ۱۶۵,۷۹۲ ۹,۳۱۳,۴۱۳,۸۳۳,۶۸۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۵۶,۵۹۵,۴۱۷ ۵۶,۱۷۳,۳۰۱ ۰ ۱,۲۹۸ ۲۷۸,۲۸۰ ۲۹۹ ۱۱۳,۴۱۳ ۱۶۴,۸۶۷ ۹,۲۶۱,۱۲۳,۶۱۲,۸۳۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۵۴,۵۶۰,۵۸۲ ۵۴,۱۶۵,۹۴۸ ۰ ۳,۴۷۹ ۲۷۶,۹۸۲ ۱۳۹ ۱۱۳,۱۱۴ ۱۶۳,۸۶۸ ۸,۸۷۶,۰۶۵,۵۱۹,۳۸۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۵۳,۷۷۷,۱۹۲ ۵۳,۳۸۲,۰۵۳ ۰ ۹۷۰ ۲۷۳,۵۰۳ ۵۶۴ ۱۱۲,۹۷۵ ۱۶۰,۵۲۸ ۸,۵۶۹,۳۱۴,۲۷۰,۱۱۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۵۴,۰۷۶,۴۳۱ ۵۳,۶۷۹,۶۰۰ ۰ ۰ ۲۷۲,۵۳۳ ۰ ۱۱۲,۴۱۱ ۱۶۰,۱۲۲ ۸,۵۹۵,۲۸۴,۸۹۰,۸۲۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۵۲,۵۷۱,۲۶۰ ۵۲,۱۸۶,۱۳۹ ۰ ۰ ۲۷۲,۵۳۳ ۰ ۱۱۲,۴۱۱ ۱۶۰,۱۲۲ ۸,۳۵۶,۱۴۸,۹۱۳,۳۹۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۵۲,۵۷۳,۲۹۰ ۵۲,۱۸۸,۱۶۹ ۰ ۶۹۰ ۲۷۲,۵۳۳ ۲,۳۸۶ ۱۱۲,۴۱۱ ۱۶۰,۱۲۲ ۸,۳۵۶,۴۷۳,۹۷۳,۰۷۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۵۲,۵۵۸,۴۹۳ ۵۲,۱۷۷,۴۰۸ ۰ ۲,۴۳۲ ۲۷۱,۸۴۳ ۱,۰۷۳ ۱۱۰,۰۲۵ ۱۶۱,۸۱۸ ۸,۴۴۳,۲۴۳,۷۷۶,۸۰۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۵۲,۴۶۷,۸۱۸ ۵۲,۰۸۳,۶۱۹ ۰ ۰ ۲۶۹,۴۱۱ ۰ ۱۰۸,۹۵۲ ۱۶۰,۴۵۹ ۸,۳۵۷,۲۸۵,۳۷۳,۵۸۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۵۴,۱۲۲,۴۸۲ ۵۳,۷۲۵,۵۲۶ ۰ ۰ ۲۶۹,۴۱۱ ۰ ۱۰۸,۹۵۲ ۱۶۰,۴۵۹ ۸,۶۲۰,۷۴۴,۲۲۶,۰۵۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۵۴,۱۲۴,۵۶۹ ۵۳,۷۲۷,۶۱۳ ۰ ۲,۰۸۵ ۲۶۹,۴۱۱ ۴۵۸ ۱۰۸,۹۵۲ ۱۶۰,۴۵۹ ۸,۶۲۱,۰۷۹,۰۰۹,۹۹۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۵۴,۱۲۳,۵۲۴ ۵۳,۷۲۲,۵۰۱ ۰ ۰ ۲۶۷,۳۲۶ ۰ ۱۰۸,۴۹۴ ۱۵۸,۸۳۲ ۸,۵۳۲,۸۵۲,۳۵۴,۸۷۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۵۴,۹۸۳,۸۲۱ ۵۴,۵۷۶,۱۵۹ ۰ ۰ ۲۶۷,۳۲۶ ۰ ۱۰۸,۴۹۴ ۱۵۸,۸۳۲ ۸,۶۶۸,۴۴۰,۴۱۲,۸۸۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۵۴,۹۸۵,۹۶۰ ۵۴,۵۷۸,۲۹۸ ۰ ۹۹۴ ۲۶۷,۳۲۶ ۱۱۰ ۱۰۸,۴۹۴ ۱۵۸,۸۳۲ ۸,۶۶۸,۷۸۰,۱۴۹,۴۸۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۵۴,۹۷۸,۶۹۶ ۵۴,۵۶۸,۷۴۷ ۰ ۷۳۳ ۲۶۶,۳۳۲ ۳۰۵ ۱۰۸,۳۸۴ ۱۵۷,۹۴۸ ۸,۶۱۹,۰۲۴,۴۹۸,۳۶۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۵۵,۲۶۶,۷۶۰ ۵۴,۸۵۳,۹۲۲ ۰ ۸۳۷ ۲۶۵,۵۹۹ ۲,۰۱۶ ۱۰۸,۰۷۹ ۱۵۷,۵۲۰ ۸,۶۴۰,۵۸۹,۷۴۷,۱۶۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۵۴,۵۹۳,۳۰۹ ۵۴,۱۸۸,۴۷۷ ۰ ۲,۰۰۱ ۲۶۴,۷۶۲ ۵,۴۷۱ ۱۰۶,۰۶۳ ۱۵۸,۶۹۹ ۸,۵۹۹,۶۵۷,۰۸۳,۳۳۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۵۲,۹۷۰,۱۷۹ ۵۲,۵۸۷,۳۶۲ ۰ ۲,۷۴۵ ۲۶۲,۷۶۱ ۳۵۱ ۱۰۰,۵۹۲ ۱۶۲,۱۶۹ ۸,۵۲۸,۰۳۹,۹۱۱,۶۲۶