صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۶,۴۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۷۹۸,۶۳۲,۰۳۶,۲۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۱,۲۹۱,۲۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۶۱۹,۳۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰,۶۱۹,۳۲۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۹۱,۲۹۱,۲۳۲ ۹۰,۶۱۹,۳۲۴ ۰ ۷۸ ۳۲۲,۰۴۱ ۷۳۶ ۱۲۵,۶۳۰ ۱۹۶,۴۱۱ ۱۷,۷۹۸,۶۳۲,۰۳۶,۲۵۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۸۸,۱۲۲,۳۶۷ ۸۷,۴۸۰,۶۶۹ ۰ ۰ ۳۲۱,۹۶۳ ۰ ۱۲۴,۸۹۴ ۱۹۷,۰۶۹ ۱۷,۲۳۹,۷۲۷,۹۰۶,۰۳۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۸۸,۸۱۲,۸۸۸ ۸۸,۱۶۳,۹۶۲ ۰ ۰ ۳۲۱,۹۶۳ ۰ ۱۲۴,۸۹۴ ۱۹۷,۰۶۹ ۱۷,۳۷۴,۳۸۳,۸۳۴,۹۵۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۸۸,۸۱۵,۲۸۱ ۸۸,۱۶۶,۳۵۵ ۰ ۷ ۳۲۱,۹۶۳ ۷۳۰ ۱۲۴,۸۹۴ ۱۹۷,۰۶۹ ۱۷,۳۷۴,۸۵۵,۴۸۱,۶۷۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۸۸,۸۱۶,۸۳۳ ۸۸,۱۷۰,۱۲۱ ۰ ۲۴۵ ۳۲۱,۹۵۶ ۳۹۸ ۱۲۴,۱۶۴ ۱۹۷,۷۹۲ ۱۷,۴۳۹,۳۴۴,۵۲۸,۱۶۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۸۸,۸۲۶,۱۹۱ ۸۸,۱۷۹,۸۱۴ ۰ ۴۸ ۳۲۱,۷۱۱ ۲۴۶ ۱۲۳,۷۶۶ ۱۹۷,۹۴۵ ۱۷,۴۵۴,۷۵۳,۳۶۴,۲۲۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۸۷,۶۸۵,۹۷۰ ۸۷,۰۴۹,۴۳۰ ۰ ۹۱ ۳۲۱,۶۶۳ ۱,۵۷۱ ۱۲۳,۵۲۰ ۱۹۸,۱۴۳ ۱۷,۲۴۸,۲۳۵,۱۸۹,۳۱۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۸۴,۶۹۹,۵۹۳ ۸۴,۰۹۰,۵۷۳ ۰ ۱۷۲ ۳۲۱,۵۷۲ ۱۴۰ ۱۲۱,۹۴۹ ۱۹۹,۶۲۳ ۱۶,۷۸۶,۴۱۲,۴۸۸,۹۱۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۸۳,۱۸۶,۵۳۶ ۸۲,۵۸۹,۴۰۲ ۰ ۰ ۳۲۱,۴۰۰ ۰ ۱۲۱,۸۰۹ ۱۹۹,۵۹۱ ۱۶,۴۸۴,۱۰۱,۳۳۴,۱۴۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۸۲,۷۹۴,۴۴۵ ۸۲,۲۰۵,۹۹۵ ۰ ۰ ۳۲۱,۴۰۰ ۰ ۱۲۱,۸۰۹ ۱۹۹,۵۹۱ ۱۶,۴۰۷,۵۷۶,۷۴۰,۱۱۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۸۲,۷۹۶,۶۵۲ ۸۲,۲۰۸,۲۰۲ ۰ ۸۶۳ ۳۲۱,۴۰۰ ۲۷۲ ۱۲۱,۸۰۹ ۱۹۹,۵۹۱ ۱۶,۴۰۸,۰۱۷,۳۲۷,۴۶۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۸۲,۷۹۶,۹۳۴ ۸۲,۲۰۶,۷۳۷ ۰ ۲,۳۸۵ ۳۲۰,۵۳۷ ۷۲۴ ۱۲۱,۵۳۷ ۱۹۹,۰۰۰ ۱۶,۳۵۹,۱۴۰,۶۸۵,۷۴۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۸۰,۱۰۵,۳۰۲ ۷۹,۵۳۳,۶۵۴ ۰ ۲,۶۶۳ ۳۱۸,۱۵۲ ۱,۲۱۳ ۱۲۰,۸۱۳ ۱۹۷,۳۳۹ ۱۵,۶۹۵,۰۹۱,۷۳۱,۸۱۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۷۶,۹۴۸,۰۱۹ ۷۶,۴۰۵,۴۱۸ ۰ ۴,۰۹۷ ۳۱۵,۴۸۹ ۴۹۸ ۱۱۹,۶۰۰ ۱۹۵,۸۸۹ ۱۴,۹۶۶,۹۸۰,۸۸۹,۰۸۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۷۷,۴۶۵,۴۱۳ ۷۶,۹۱۳,۲۰۷ ۰ ۲,۱۲۵ ۳۱۱,۳۹۲ ۲۷۰ ۱۱۹,۱۰۲ ۱۹۲,۲۹۰ ۱۴,۷۸۹,۶۴۰,۶۲۸,۵۷۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۷۶,۸۲۳,۴۳۹ ۷۶,۲۷۴,۵۵۸ ۰ ۰ ۳۰۹,۲۶۷ ۰ ۱۱۸,۸۳۲ ۱۹۰,۴۳۵ ۱۴,۵۲۵,۳۴۵,۴۲۴,۵۰۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۷۴,۷۹۶,۱۸۹ ۷۴,۲۶۵,۵۳۶ ۰ ۰ ۳۰۹,۲۶۷ ۰ ۱۱۸,۸۳۲ ۱۹۰,۴۳۵ ۱۴,۱۴۲,۷۵۷,۳۱۰,۴۸۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۷۴,۷۹۹,۰۱۵ ۷۴,۲۶۸,۳۶۲ ۰ ۴,۱۲۸ ۳۰۹,۲۶۷ ۶۹۷ ۱۱۸,۸۳۲ ۱۹۰,۴۳۵ ۱۴,۱۴۳,۲۹۵,۴۸۵,۲۷۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۷۴,۸۰۱,۰۳۵ ۷۴,۲۶۰,۵۲۸ ۰ ۳,۱۹۰ ۳۰۵,۱۳۹ ۲۶۴ ۱۱۸,۱۳۵ ۱۸۷,۰۰۴ ۱۳,۸۸۷,۰۱۵,۸۲۵,۰۱۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۷۴,۲۷۴,۳۲۲ ۷۳,۷۴۰,۲۸۶ ۰ ۲,۸۷۳ ۳۰۱,۹۴۹ ۹۷ ۱۱۷,۸۷۱ ۱۸۴,۰۷۸ ۱۳,۵۷۳,۹۶۴,۲۷۴,۵۳۸