صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۵۸,۶۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۴۴۱,۳۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۵۹,۱۵۳,۰۶۸,۶۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۱۵,۲۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۱۰,۳۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۱۰,۳۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۷۱۵,۲۱۱ ۷۱۰,۳۸۰ ۷۱۰,۳۸۰ ۰ ۳,۷۳۹ ۸,۹۱۶,۱۰۵ ۱۱,۳۸۰ ۲,۳۵۷,۴۲۶ ۶,۵۵۸,۶۷۹ ۴,۶۵۹,۱۵۳,۰۶۸,۶۸۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۷۲۹,۰۵۲ ۷۲۴,۱۱۳ ۷۲۴,۱۱۳ ۰ ۶۲۱ ۸,۹۱۲,۳۶۶ ۲,۳۳۰ ۲,۳۴۶,۰۴۶ ۶,۵۶۶,۳۲۰ ۴,۷۵۴,۷۶۰,۵۰۷,۸۱۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۷۲۸,۷۸۱ ۷۲۳,۸۴۶ ۷۲۳,۸۴۶ ۰ ۰ ۸,۹۱۱,۷۴۵ ۰ ۲,۳۴۳,۷۱۶ ۶,۵۶۸,۰۲۹ ۴,۷۵۴,۲۴۳,۴۱۹,۰۳۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۷۳۳,۸۳۳ ۷۲۸,۸۶۵ ۷۲۸,۸۶۵ ۰ ۰ ۸,۹۱۱,۷۴۵ ۰ ۲,۳۴۳,۷۱۶ ۶,۵۶۸,۰۲۹ ۴,۷۸۷,۲۰۷,۸۷۷,۹۵۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۷۳۳,۸۷۷ ۷۲۸,۹۰۹ ۷۲۸,۹۰۹ ۰ ۱,۴۱۱ ۸,۹۱۱,۷۴۵ ۲۲,۰۱۱ ۲,۳۴۳,۷۱۶ ۶,۵۶۸,۰۲۹ ۴,۷۸۷,۴۹۸,۱۳۷,۴۳۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۷۳۳,۷۸۵ ۷۲۸,۸۳۴ ۷۲۸,۸۳۴ ۰ ۲,۷۳۴ ۸,۹۱۰,۳۳۴ ۸,۵۱۱ ۲,۳۲۱,۷۰۵ ۶,۵۸۸,۶۲۹ ۴,۸۰۲,۰۱۴,۳۱۶,۱۷۱
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۷۳۹,۳۹۲ ۷۳۴,۳۹۱ ۷۳۴,۳۹۱ ۰ ۲,۱۳۹ ۸,۹۰۷,۶۰۰ ۸,۳۴۶ ۲,۳۱۳,۱۹۴ ۶,۵۹۴,۴۰۶ ۴,۸۴۲,۸۷۵,۶۳۳,۸۹۴
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۷۳۴,۹۹۲ ۷۳۰,۰۲۶ ۷۳۰,۰۲۶ ۰ ۹۶۲ ۸,۹۰۵,۴۶۱ ۷,۷۹۰ ۲,۳۰۴,۸۴۸ ۶,۶۰۰,۶۱۳ ۴,۸۱۸,۶۲۲,۰۶۷,۸۱۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۷۳۰,۹۰۲ ۷۲۵,۹۶۸ ۷۲۵,۹۶۸ ۰ ۰ ۸,۹۰۴,۴۹۹ ۶,۹۹۰ ۲,۲۹۷,۰۵۸ ۶,۶۰۷,۴۴۱ ۴,۷۹۶,۷۹۲,۷۵۷,۴۷۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۷۳۴,۶۳۵ ۷۲۹,۶۷۲ ۷۲۹,۶۷۲ ۰ ۰ ۸,۹۰۴,۴۹۹ ۰ ۲,۲۹۰,۰۶۸ ۶,۶۱۴,۴۳۱ ۴,۸۲۶,۳۶۵,۳۸۷,۳۱۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۷۲۳,۱۳۶ ۷۱۸,۲۵۷ ۷۱۸,۲۵۷ ۰ ۰ ۸,۹۰۴,۴۹۹ ۰ ۲,۲۹۰,۰۶۸ ۶,۶۱۴,۴۳۱ ۴,۷۵۰,۸۵۸,۸۱۱,۲۴۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۷۲۳,۱۱۰ ۷۱۸,۲۳۱ ۷۱۸,۲۳۱ ۰ ۴۰۲ ۸,۹۰۴,۴۹۹ ۱,۸۰۰ ۲,۲۹۰,۰۶۸ ۶,۶۱۴,۴۳۱ ۴,۷۵۰,۶۸۶,۳۱۴,۱۳۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۷۲۳,۶۶۲ ۷۱۸,۷۸۳ ۷۱۸,۷۸۳ ۰ ۵,۱۸۵ ۸,۹۰۴,۰۹۷ ۵,۱۶۶ ۲,۲۸۸,۲۶۸ ۶,۶۱۵,۸۲۹ ۴,۷۵۵,۳۴۴,۷۸۸,۹۶۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۷۰۸,۰۳۴ ۷۰۳,۳۶۷ ۷۰۳,۳۶۷ ۰ ۱,۲۸۸ ۸,۸۹۸,۹۱۲ ۶,۹۲۱ ۲,۲۸۳,۱۰۲ ۶,۶۱۵,۸۱۰ ۴,۶۵۳,۳۴۴,۱۹۰,۱۷۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۷۰۷,۱۱۹ ۷۰۲,۳۶۴ ۷۰۲,۳۶۴ ۰ ۱,۳۲۵ ۸,۸۹۷,۶۲۴ ۲۵,۲۵۰ ۲,۲۷۶,۱۸۱ ۶,۶۲۱,۴۴۳ ۴,۶۵۰,۶۶۶,۳۸۶,۶۸۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۷۱۵,۴۴۵ ۷۱۰,۶۳۹ ۷۱۰,۶۳۹ ۰ ۴۰۷ ۸,۸۹۶,۲۹۹ ۷,۳۱۰ ۲,۲۵۰,۹۳۱ ۶,۶۴۵,۳۶۸ ۴,۷۲۲,۴۵۸,۰۳۳,۳۹۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۷۱۱,۳۴۷ ۷۰۶,۵۸۲ ۷۰۶,۵۸۲ ۰ ۰ ۸,۸۹۵,۸۹۲ ۰ ۲,۲۴۳,۶۲۱ ۶,۶۵۲,۲۷۱ ۴,۷۰۰,۳۷۷,۰۸۲,۰۵۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۷۰۰,۴۶۴ ۶۹۵,۷۷۵ ۶۹۵,۷۷۵ ۰ ۰ ۸,۸۹۵,۸۹۲ ۰ ۲,۲۴۳,۶۲۱ ۶,۶۵۲,۲۷۱ ۴,۶۲۸,۴۸۶,۰۰۲,۹۱۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۷۰۰,۴۸۷ ۶۹۵,۷۹۸ ۶۹۵,۷۹۸ ۰ ۰ ۸,۸۹۵,۸۹۲ ۰ ۲,۲۴۳,۶۲۱ ۶,۶۵۲,۲۷۱ ۴,۶۲۸,۶۳۹,۲۴۳,۹۲۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۷۰۰,۵۱۱ ۶۹۵,۸۲۲ ۶۹۵,۸۲۲ ۰ ۰ ۸,۸۹۵,۸۹۲ ۰ ۲,۲۴۳,۶۲۱ ۶,۶۵۲,۲۷۱ ۴,۶۲۸,۷۹۶,۴۲۸,۸۸۷
  مشاهده همه