صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۹,۲۴۷,۱۶۹ ۹۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۹۸ ۰.۰۵ % ۱۲۷,۵۶۴ ۰.۶۶ % ۳,۶۰۱,۷۴۷ ۱۸.۵۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۹,۲۳۲,۱۲۴ ۹۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۵۹ ۰.۱۶ % ۱۲۶,۹۳۹ ۰.۶۵ % ۳,۷۶۲,۶۸۵ ۱۹.۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۹,۲۱۰,۲۹۹ ۹۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۱۱۹ ۰.۳۴ % ۱۳۱,۳۳۷ ۰.۶۸ % ۳,۸۴۰,۰۴۰ ۱۹.۷۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۸,۸۱۱,۱۳۵ ۹۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۴۰ ۰.۴۷ % ۱۵۶,۸۴۴ ۰.۸۲ % ۳,۸۲۲,۹۷۴ ۲۰.۰۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۸,۵۷۴,۷۲۷ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۸۶ ۰.۶۱ % ۱۲۶,۵۴۸ ۰.۶۷ % ۳,۸۸۸,۸۶۷ ۲۰.۶۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۸,۵۷۴,۷۲۷ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۸۶ ۰.۶۱ % ۱۲۶,۴۹۷ ۰.۶۷ % ۳,۸۸۸,۸۶۷ ۲۰.۶۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۸,۵۷۴,۷۲۷ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۸۶ ۰.۶۱ % ۱۲۶,۴۴۶ ۰.۶۷ % ۳,۸۸۸,۸۶۷ ۲۰.۶۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۸,۷۴۰,۵۲۷ ۹۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۶۰۵ ۰.۷۱ % ۱۲۲,۲۴۸ ۰.۶۴ % ۳,۹۸۱,۲۱۵ ۲۰.۹۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۸,۴۲۳,۷۳۵ ۹۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۶۴۳ ۰.۵ % ۱۲۲,۲۰۰ ۰.۶۶ % ۳,۹۶۴,۷۳۲ ۲۱.۲۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۸,۳۸۸,۲۶۴ ۹۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۶۲۰ ۰.۷۲ % ۱۲۲,۱۵۳ ۰.۶۶ % ۳,۹۹۹,۶۲۷ ۲۱.۴۵ %