صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۷۹۰,۳۳۴ ۱۸.۶ % ۳,۳۹۷,۶۳۲ ۷۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۶۹ ۰.۴۷ % ۴۲,۰۲۲ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۷۹۰,۳۳۴ ۱۸.۶ % ۳,۳۹۷,۶۳۲ ۷۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۶۹ ۰.۴۷ % ۴۲,۰۲۴ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۷۹۰,۳۳۴ ۱۸.۶ % ۳,۳۹۷,۶۳۲ ۷۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۶۹ ۰.۴۷ % ۴۲,۰۲۶ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۷۹۱,۵۵۷ ۱۸.۶۲ % ۳,۳۹۶,۹۴۳ ۷۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۶۹ ۰.۴۷ % ۴۳,۸۶۵ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۷۹۱,۱۲۰ ۱۸.۶۲ % ۳,۳۹۵,۸۹۰ ۷۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۵۴ ۰.۴۷ % ۴۲,۰۳۰ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۷۸۷,۹۷۹ ۱۸.۶۷ % ۳,۳۷۰,۲۰۹ ۷۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۶۱ ۰.۴۹ % ۴۲,۰۳۱ ۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۷۸۳,۶۱۵ ۱۸.۶۶ % ۳,۳۵۱,۴۸۹ ۷۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۹۵ ۰.۵۵ % ۴۲,۰۳۳ ۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۷۹۸,۴۰۰ ۱۸.۷۹ % ۳,۳۸۶,۸۷۴ ۷۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۰۰ ۰.۲۳ % ۵۴,۱۴۵ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۷۹۸,۴۰۰ ۱۸.۷۹ % ۳,۳۸۶,۸۷۴ ۷۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۰۰ ۰.۲۳ % ۵۴,۱۴۷ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۷۹۸,۴۰۰ ۱۸.۷۹ % ۳,۳۸۶,۸۷۴ ۷۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۰۰ ۰.۲۳ % ۵۴,۱۴۹ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %