صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۳۳.۴۶ ۳۶.۷۳
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۷۸) (۰.۹) (۹۴.۲۴) (۹۶.۳۵)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۹۷ ۲.۵۴ ۱۲۱,۷۹۳.۷۳ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۳۶ ۳.۰۱ ۴۹۵,۳۴۷.۱۳ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۸۸) (۱.۹) (۹۵.۹۸) (۹۹.۹۱)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱.۳۱ ۰.۳۸ ۱۱,۶۴۴.۳۷ ۲۹۲.۴۵
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۱۵ (۰.۶۲) ۷۱.۰۸ (۸۹.۸۳)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۰۸) (۰.۳۵) (۲۵.۷۱) (۷۲.۱۳)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۳ ۲.۷۲ ۴.۸۵E+۰۶ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۸۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۱۸) (۰.۷۸) (۴۸.۹۳) (۹۴.۳۶)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۱.۰۳) (۰.۴۵) (۹۷.۷۳) (۸۰.۴۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲.۹۲ ۳.۲۱ ۳.۶۸E+۰۶ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۲.۵۷ ۳.۰۸ ۱.۰۶E+۰۶ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۰.۷) (۱.۷۷) (۹۲.۳) (۹۹.۸۵)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰