صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ گزارش عملکرد۶ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۷/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه ۱۴۰۲صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ صورتهای مالی دوازده ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۱/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۴۰۱/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۷/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۷/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ گزارش عملکرد سالیانه صندوق گنجینه رفاه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ ( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ صورتهای مالی سالیانه صندوق گنجینه رفاه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ ( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ صورتهای مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۰/۱۰/۳۰(حسابرسی شده)(اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۰/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ ( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ ( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ صورتهای مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۹/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ گزارش عملکرد منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ صورتهای مالی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ گزارش عملکرد سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد سالیانه(حسابرسی نشده) منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ صورتهای مالی سالیانه(حسابرسی نشده) منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ گزارش عملکرد سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورتهای مالی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد سالیانه(حسابرسی نشده) منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ صورتهای مالی سالیانه(حسابرسی نشده) منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۷/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۷/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ صورتهای مالی سالیانه(حسابرسی نشده) منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به ۳۱ فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ صورت مالی اصلاحی سالانه(حسابرسی شده) منتهی ۳۱تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ گزارش عملکرد سالانه(حسابرسی شده) منتهی ۳۱تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ صورت مالی سالانه(حسابرسی شده) منتهی ۳۱تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به۳۱تیرماه۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ صورتهای مالی سالیانه منتهی به۳۱تیرماه۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۳۰دی ماه۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰دی ماه۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰دی ماه۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۳۰دی ماه۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱تیرماه ۱۳۹۵(حسابسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به۳۱تیرماه۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ صورتهای مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به۳۱فروردین ماه ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ دیماه۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۳۰دیماه۱۳۹۴(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ صورتهای مالی وگزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱تیرماه۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱تیرماه۱۳۹۴(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ صورتهای مالی وگزارش عملکردنه ماهه منتهی به۳۱-۰۱-۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰دیماه۱۳۹۳(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صوتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۳۰-۱۰-۱۳۹۳(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ صورتهای مالی وگزارش عملکرد سه ماهه منتهی به۳۰مهر۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ صورتهای مالی وگزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ صورتهای مالی وگزارش عملکرددوره میانی ۱۵روزه منتهی به۳۱تیرماه۱۳۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ صورتهای مالی وگزارش عملکردسالانه منتهی به۳۱تیرماه۱۳۹۳(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ صورتهای مالی وگزارش عملکردنه ماهه منتهی به۱۳۹۳/۰۱/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۱۰/۱۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۱۰/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۱۰/۱۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ صورت مالی سه ماهه منتهی به۱۵مهر۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ گزارش سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۴/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ گزارش سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۴/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ گزارش شش ماهه منتهی به ۱۵ دی ماه ۱۳۹۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ گزارش نه ماهه منتهی به۱۵/۰۱/۱۳۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ گزارش شش ماهه منتهی به۱۳۹۱/۱۰/۱۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ گزارش سالانه حسابرسی شده منتهی به۱۵تیر۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ گزارش سالانه حسابرسی نشده سال ۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ گزارش نه ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ گزارش شش ماهه منتهی به ۱۵/۱۰/۹۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ گزارش شش ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴ مهر۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ گزارش سالانه حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ گزارش سالانه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ گزارش نه ماهه تکمیلی دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ گزارش نه ماهه دانلود
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ گزارش شش ماهه حسابرسی شده دانلود
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ گزارش شش ماهه تکمیلی حسابرسی نشده دانلود
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ گزارش شش ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ گزارش سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک رفاه دانلود