صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ گزارش عملکرد سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورتهای مالی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد سالیانه(حسابرسی نشده) منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ صورتهای مالی سالیانه(حسابرسی نشده) منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۷/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۷/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ صورتهای مالی سالیانه(حسابرسی نشده) منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به ۳۱ فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ صورت مالی اصلاحی سالانه(حسابرسی شده) منتهی ۳۱تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ گزارش عملکرد سالانه(حسابرسی شده) منتهی ۳۱تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ صورت مالی سالانه(حسابرسی شده) منتهی ۳۱تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به۳۱تیرماه۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ صورتهای مالی سالیانه منتهی به۳۱تیرماه۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۳۰دی ماه۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰دی ماه۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰دی ماه۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۳۰دی ماه۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱تیرماه ۱۳۹۵(حسابسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به۳۱تیرماه۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ صورتهای مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به۳۱فروردین ماه ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ دیماه۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۳۰دیماه۱۳۹۴(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ صورتهای مالی وگزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰مهرماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱تیرماه۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱تیرماه۱۳۹۴(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ صورتهای مالی وگزارش عملکردنه ماهه منتهی به۳۱-۰۱-۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰دیماه۱۳۹۳(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صوتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۳۰-۱۰-۱۳۹۳(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ صورتهای مالی وگزارش عملکرد سه ماهه منتهی به۳۰مهر۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ صورتهای مالی وگزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ صورتهای مالی وگزارش عملکرددوره میانی ۱۵روزه منتهی به۳۱تیرماه۱۳۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ صورتهای مالی وگزارش عملکردسالانه منتهی به۳۱تیرماه۱۳۹۳(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ صورتهای مالی وگزارش عملکردنه ماهه منتهی به۱۳۹۳/۰۱/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۱۰/۱۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۱۰/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۱۰/۱۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ صورت مالی سه ماهه منتهی به۱۵مهر۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ گزارش سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۴/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ گزارش سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۴/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ گزارش شش ماهه منتهی به ۱۵ دی ماه ۱۳۹۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ گزارش نه ماهه منتهی به۱۵/۰۱/۱۳۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ گزارش شش ماهه منتهی به۱۳۹۱/۱۰/۱۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ گزارش سالانه حسابرسی شده منتهی به۱۵تیر۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ گزارش سالانه حسابرسی نشده سال ۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ گزارش نه ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ گزارش شش ماهه منتهی به ۱۵/۱۰/۹۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ گزارش شش ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴ مهر۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ گزارش سالانه حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ گزارش سالانه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ گزارش نه ماهه تکمیلی دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ گزارش نه ماهه دانلود
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ گزارش شش ماهه حسابرسی شده دانلود
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ گزارش شش ماهه تکمیلی حسابرسی نشده دانلود
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ گزارش شش ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ گزارش سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک رفاه دانلود