صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ کاهش نرخ کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه