صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ صورتجلسه مجمع تصویب امیدنامه جدید صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ تاییدیه و صورتجلسه تغییر کارمزد متولی مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ تاییدیه سازمان و صورتجلسه اصلاحی تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تاییدیه و صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر و هزینه حسابرس مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ تاییدیه و صورتجلسه تغییر کارمزد متولی مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ تاییدیه و صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تاییدیه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ کاهش نرخ کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ تاییدیه و صورتجلسه سرمایه گذاری و تغییر کارمزد ضامن مجمع۱۳۹۳/۰۸/۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ تاییدیه و صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ تاییدیه و صورتجلسه تعیین نرخ کارمزد حسابرس مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ صورتجلسه تعیین نرخ کارمزد صدور و ابطال تغییرات امیدنامه