صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۰.۰۷۹ %۰.۰۸۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۲.۷۲۶ %۲.۷۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۱۹.۴۵۹ %۲۰.۵۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۸۹.۴۴۱ %۱۰۴.۰۰۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۲۹۷.۳۴۷ %۳۴۷.۴۲۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۷۲۱.۰۲۷ %۶۷۷.۱۹۲
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۹۹۳۰.۸۸۵ %۱۳۴۵۴.۳۴۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۰۰۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۳)% (۹۸.۶۲)%