صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۳.۵۸۸ %۴.۱۰۵
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۷.۷۶۴ %۹.۵۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۴۴.۳۰۲ %۵۷.۱۳۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۱۵۲.۵۲ %۱۹۰.۲۷۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۳۲۷.۶۲۱ %۳۵۷.۸۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۶۴۴.۵۷۷ %۶۲۳.۳۸۷
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۸۹۴۸.۸۹۳ %۱۲۲۱۶.۵۱۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۰۰۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۳)% (۹۸.۶۲)%