صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تائیدیه سازمان بابت صورتجلسه ابلاغیه 12020260 صندوق گنجینه رفاه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه 1402/08/28 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
3 آگهی دعوت به مجمع تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه 12020260 صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه 1402/08/28 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
4 تاییدیه سازمان جهت مجمع سالیانه مورخ 1402/07/09 ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
5 اسامی حاضرین مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه 1402/07/09 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
6 آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ 1402/07/09 ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
7 تاییدیه سازمان بابت تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مجمع مورخ 1402/02/30 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
8 صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه 1402/02/30 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
9 اسامی حاضرین مجمع تمدید فعالیت صندوق گنیجنه رفاه مورخه 1402/02/30 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
10 آگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مورخه 1402/02/30 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
سایز صفحه