صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۲ صورتجلسه سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۳ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۴ ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۶ تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۷ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۸ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۹ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۱۰ مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه-تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
۱۲ کاهش نرخ کارمزد مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۱۳ مجمع تغییر کارمز ارکان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۱۴ مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۱۵ نامه تائید سازمان و صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۶ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۱۷ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
۱۸ صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق و تعیین نمایندگان ارکان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
۱۹ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی و درج کارمزد ضامن در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۲۰ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
۲۱ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۲۲ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تارنما دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۲۳ صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۲۴ صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۲۵ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۲۰۰.۰۰۰ واحد دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۲۶ صورتجلسه ونامه تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۵تیر۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
۲۷ صورتجلسه تعیین نرخ کارمزد صدوروابطال گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۲۸ صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۲۹ صورتجلسه ونامه تعیین نرخ کارمزد حسابرس گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
۳۰ نامه امکان سرمایه گذاری صندوق گنجینه رفاه دربازار دوم فرابورس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۳۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۳۲ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
۳۳ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۷/۰۵
۳۴ برترین صندوق سه ماهه اخیر دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۰۵
۳۵ برگزاری مجمع فوق العاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۴/۲۰
۳۶ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۴/۰۶