صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تائیدیه سازمان بابت صورتجلسه ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۳ آگهی دعوت به مجمع تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۴ تاییدیه سازمان جهت مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵ اسامی حاضرین مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۶ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۷ تاییدیه سازمان بابت تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۸ صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۹ اسامی حاضرین مجمع تمدید فعالیت صندوق گنیجنه رفاه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۰ آگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۱ اسامی حاضرین مجمع تغییرات هزینه ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۲ صورتجلسه مجمع تغییرات هزینه ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه۱۴۰۱/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۳ آگهی دعوت به مجمع هزینه های امیدنامه صندوق گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۴ تاییدیه سازمان جهت مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱۵ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱۶ اصلاحیه اسامی حاضرین مجمع سالیانه صندوق گنیجنه رفاه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷ اسامی حاضرین مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۸ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق گنیجنه رفاه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۱۹ تاییدیه و صورتجلسه مجمع تصویب امیدنامه جدید صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۰ تاییدیه و صورتجلسه مجمع تصویب اساسنامه جدید صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۲۲ صورتجلسه تغییرات هزینه امید نامه ای مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۲۳ صورتجلسه مجمع تصویب امیدنامه جدید صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۲۴ صورتجلسه مجمع تصویب اساسنامه جدید صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع تصویب امیدنامه جدید صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع تصویب اساسنامه جدید صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۲۷ دعوت به مجمع تصویب امیدنامه جدید صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۸ دعوت به مجمع تصویب اساسنامه جدید صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۹ دعوت به مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۳۰ تاییدیه سازمان بابت تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۳۱ صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۳۲ اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۳۳ دعوت به مجمع تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۴ تاییدیه و صورتجلسه مجمع تغيير کارمزد متولي صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۳۵ صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۶ اسامی حاضرین در مجمع تغییر کارمزد متولی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۷ دعوت به مجمع تغییر کارمزد متولی مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۸ تاییدیه و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳۹ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۰ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ اصلاحی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۱ تاییدیه سازمان و صورتجلسه اصلاحی تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۴۲ تاییدیه و صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر و هزینه حسابرس مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۴۳ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۴۴ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه ای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۴۵ دعوت به مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه ای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه ای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۸ دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه ای صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۴۹ تایید صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۵۰ اصلاحیه صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۵۱ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۵۲ اسامی حاضرین در مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۵۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۵۷ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۵۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق گنجینه رفاه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۵۹ روزنامه رسمی مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۶۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخ ۹۹/۰۹/۱۷ (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۶۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخ ۹۹/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۶۲ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۶۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخ ۹۹/۰۸/۰۶ (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۶۴ اسامی_حاضرین_در_مجمع_صندوق_گنجینه_رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۶۵ اسامی_حاضرین_در_مجمع_صندوق_گنجینه_رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۶۶ صورتجلسه افزایش سقف صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۶۷ صورتجلسه تغییرات امیدنامه(حدنصاب ها،کارمزد حسابرس،نرم افزار) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۶۸ اسامی_حاضرین_در_مجمع_صندوق_گنجینه_رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۶۹ اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۷۰ صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۷۱ صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۷۲ صورتجلسه سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۷۳ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۷۴ ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۷۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۷۶ تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۷۷ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۷۸ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۷۹ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۸۰ مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۸۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه-تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
۸۲ کاهش نرخ کارمزد مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۸۳ مجمع تغییر کارمز ارکان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۸۴ مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۸۵ نامه تائید سازمان و صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۸۶ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۸۷ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
۸۸ صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق و تعیین نمایندگان ارکان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
۸۹ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی و درج کارمزد ضامن در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۹۰ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
۹۱ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۹۲ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تارنما دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۹۳ صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۹۴ صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۹۵ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۲۰۰.۰۰۰ واحد دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۹۶ صورتجلسه ونامه تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۵تیر۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
۹۷ صورتجلسه تعیین نرخ کارمزد صدوروابطال گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۹۸ صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۹۹ صورتجلسه ونامه تعیین نرخ کارمزد حسابرس گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
۱۰۰ نامه امکان سرمایه گذاری صندوق گنجینه رفاه دربازار دوم فرابورس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۱۰۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۱۰۲ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
۱۰۳ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۷/۰۵
۱۰۴ برترین صندوق سه ماهه اخیر دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۰۵
۱۰۵ برگزاری مجمع فوق العاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۴/۲۰
۱۰۶ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۴/۰۶