صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ تاییدیه و صورتجلسه مجمع سالیانه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ صورتجلسه مجمع تصویب اساسنامه جدید صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ صورتجلسه و تاییدیه سازمان بابت تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مجمع ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ تاییدیه و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و تغییر حسابرس تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ تایید صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ تمدید مدت فعالیت صندوق مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ تغییر صاحبان امضا صورتجلسه ۱۴۰۰۰۲۰۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ۱۳۹۹.۰۸.۰۶ به همراه صورتجلسه تغییر متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ تغییر صاحبان امضا صورتجلسه ۱۳۹۸۰۷۱۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ تاییدیه و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تاییدیه و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تاییدیه و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ تغییر صاحبان امضا تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ تمدید ۶ماهه فعالیت صندوق مجمع ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ مجمع سالیانه صندوق مشترک رفاه مورخ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ تغییرات اساس نامه