صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ تمدید مهلت فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ تغییر صاحبان امضا تغییرات اساس نامه