صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
راهنمای سرمایه‌گذاری

 

جهت سرمایه‌گذاری به صورت غیرحضوری فایل زیر را مطالعه نمایید:

 

راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق گنجینه رفاه

 

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری به صورت حضوری

1) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار به همراه فرم پذیره‌نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری فرم مشخصات سرمایه گذار / فرم پذیره نویسی و درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
2) ارائه مدارک هویتی حقیقی ( شناسنامه و کارت ملی )/ حقوقی ( اساسنامه و آخرین تغییرات و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیات مدیره و اظهار نامه مالیاتی ) / معرفی نامه یا وکالتنامه
3) افتتاح حساب متمرکز در صورت نداشتن حساب نزد بانک رفاه
4) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق  
5)دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری
6)تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری به صورت حضوری

١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی
فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری

اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری
توجه : قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری بر اساس قیمت ابطال روز پس از ارایه درخواست ابطال محاسبه می شود. هزینه ثابت ابطال هرگواهی سرمایه گذاری ٢٠,٠٠٠ ریال است.