صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳۴۸,۴۸۷ ۱۸.۷۴ ۸۷۲,۸۵۲ ۱۹.۵۲ ۸۲۹,۱۳۳ ۱۹.۳۳ ۷۹۰,۳۳۴ ۱۸.۶
سایر سهام ۱,۴۱۰,۰۵۲ ۷۵.۸۱ ۳,۵۱۸,۵۲۶ ۷۸.۶۷ ۳,۴۰۵,۸۹۴ ۷۹.۳۸ ۳,۳۹۷,۶۳۲ ۷۹.۹۴
اوراق مشارکت ۳,۷۱۳ ۰.۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۲۴۰ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۸,۶۴۳ ۲.۶۲ ۲۳,۵۸۸ ۰.۵۳ ۹,۷۲۴ ۰.۲۳ ۱۹,۸۶۹ ۰.۴۷
سایر دارایی‌ها ۴۸,۷۱۰ ۲.۶۲ ۵۷,۱۷۳ ۱.۲۸ ۴۵,۶۸۴ ۱.۰۶ ۴۲,۰۲۲ ۰.۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۴۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد