صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۷۳,۵۳۹ ۸۹.۴۳ ۹,۳۱۵,۱۵۲ ۹۰.۵۳ ۱۳,۴۹۱,۶۷۷ ۸۹.۸۹ ۱۶,۸۶۶,۴۵۴ ۹۳.۴۳
اوراق ۴,۴۳۱ ۱.۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳۱,۲۰۹ ۷.۴۷ ۹۲۷,۹۸۹ ۹.۰۲ ۱,۴۵۵,۶۹۷ ۹.۷ ۱,۱۰۲,۲۲۵ ۶.۱۱
سایر دارایی ها ۸,۱۷۰ ۱.۹۶ ۴۶,۵۱۴ ۰.۴۵ ۶۱,۳۱۸ ۰.۴۱ ۸۲,۹۳۶ ۰.۴۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۱,۱۵۶ ۲۱.۸۳ ۱,۸۲۵,۲۲۶ ۱۷.۷۴ ۲,۸۰۰,۳۲۶ ۱۸.۶۶ ۳,۵۴۸,۶۵۱ ۱۹.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد