صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۸۳,۴۹۳ ۹۱.۱۷ ۱۲,۵۹۳,۳۴۳ ۹۳.۱۳ ۱۷,۵۳۶,۵۴۸ ۹۶.۱۶ ۱۹,۲۴۷,۱۶۹ ۹۹.۲۹
اوراق ۴,۴۰۴ ۰.۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳۳,۳۰۷ ۶.۲۸ ۸۶۴,۷۲۲ ۶.۳۹ ۵۹۵,۳۱۲ ۳.۲۶ ۹,۵۹۸ ۰.۰۵
سایر دارایی ها ۸,۸۲۶ ۱.۶۶ ۶۵,۰۵۶ ۰.۴۸ ۱۰۴,۱۹۳ ۰.۵۷ ۱۲۷,۵۶۴ ۰.۶۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۴,۴۸۵ ۲۱.۵۹ ۲,۵۶۶,۵۳۵ ۱۸.۹۸ ۳,۷۲۶,۸۵۶ ۲۰.۴۴ ۳,۶۰۱,۷۴۷ ۱۸.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد