صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 گنجینه رفاه 1402/12/04 979,213 972,319 972,319 0 0 9,496,535 0 5,294,814 4,201,721 4,085,414,716,262
2 گنجینه رفاه 1402/12/03 979,273 972,380 972,380 0 0 9,496,535 100 5,294,814 4,201,721 4,085,668,694,549
3 گنجینه رفاه 1402/12/02 979,333 972,440 972,440 0 0 9,496,535 0 5,294,714 4,201,821 4,086,019,946,880
4 گنجینه رفاه 1402/12/01 980,648 973,754 973,754 0 0 9,496,535 399 5,294,714 4,201,821 4,091,539,363,738
5 گنجینه رفاه 1402/11/30 979,692 972,801 972,801 0 102 9,496,535 400 5,294,315 4,202,220 4,087,923,092,076
6 گنجینه رفاه 1402/11/29 973,063 966,220 966,220 0 0 9,496,433 585 5,293,915 4,202,518 4,060,555,915,086
7 گنجینه رفاه 1402/11/28 967,497 960,693 960,693 0 0 9,496,433 0 5,293,330 4,203,103 4,037,890,544,754
8 گنجینه رفاه 1402/11/27 979,726 972,839 972,839 0 0 9,496,433 0 5,293,330 4,203,103 4,088,942,552,969
9 گنجینه رفاه 1402/11/26 979,786 972,899 972,899 0 0 9,496,433 500 5,293,330 4,203,103 4,089,195,971,953
10 گنجینه رفاه 1402/11/25 979,845 972,960 972,960 0 0 9,496,433 10,605 5,292,830 4,203,603 4,089,935,890,260
11 گنجینه رفاه 1402/11/24 987,565 980,647 980,647 0 0 9,496,433 535 5,282,225 4,214,208 4,132,651,418,380
12 گنجینه رفاه 1402/11/23 989,937 982,981 982,981 0 0 9,496,433 0 5,281,690 4,214,743 4,143,012,409,839
13 گنجینه رفاه 1402/11/22 996,890 989,863 989,863 0 601 9,496,433 161 5,281,690 4,214,743 4,172,019,385,205
14 گنجینه رفاه 1402/11/21 996,950 989,923 989,923 0 0 9,495,832 0 5,281,529 4,214,303 4,171,833,878,299
15 گنجینه رفاه 1402/11/20 994,979 987,963 987,963 0 0 9,495,832 0 5,281,529 4,214,303 4,163,574,497,991
16 گنجینه رفاه 1402/11/19 995,040 988,023 988,023 0 0 9,495,832 1,200 5,281,529 4,214,303 4,163,828,475,656
17 گنجینه رفاه 1402/11/18 995,098 988,083 988,083 0 249 9,495,832 119 5,280,329 4,215,503 4,165,268,183,559
18 گنجینه رفاه 1402/11/17 991,873 984,890 984,890 0 0 9,495,583 6,263 5,280,210 4,215,373 4,151,679,912,807
19 گنجینه رفاه 1402/11/16 990,237 983,277 983,277 0 0 9,495,583 1,198 5,273,947 4,221,636 4,151,039,644,422
20 گنجینه رفاه 1402/11/15 992,357 985,389 985,389 0 0 9,495,583 3,013 5,272,749 4,222,834 4,161,133,647,555